MovingMatters Hip Hop logo L-kick truc kom leren dansen Oosterhout bij dansschool Berg en Dal

Algemene voorwaarden Dansschool Moving Matters

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool MovingMatters, hierna ook te noemen: MovingMatters.
 2. Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van MovingMatters en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie.
 3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van MovingMatters. Het is niet toegestaan deze op internet en social media e.d. te plaatsen of met andere te delen zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 4. Tijdens de dansles, evenementen, uitjes, shows e.d. kunnen foto’s en filmpjes gemaakt worden ter promotie van de website of voor andere publiciteitsuitingen. U geeft hierbij toestemming. Als u hiertegen bezwaar hebt, verzoeken wij u dit kenbaar te maken per mail. De toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door dit kenbaar te maken via de mail.
 5. In de zaal mogen alleen schoenen gedragen worden die schoon zijn en geen strepen op de vloer afgeven.
 6. Enkel kijken is tijdens de les niet toegestaan (met uitzondering tijdens proefles en natuurlijk de georganiseerde kijklessen).

Inschrijving

 1. Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s) of verzorger(s).
 2. Inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving geeft geen garantie voor plaatsing, bijvoorbeeld als een les vol is of nog niet van start kan gaan e.d.
 3. MovingMatters werkt met automatische incasso. Rond de startdatum van de nieuwe cursus, zal het cursusgeld (per lessenreeks), automatisch worden afgeschreven.
 4. MovingMatters werkt met een doorlopende inschrijving, u blijft automatisch ingeschreven en leerlingen plaatsen zich automatisch voor de volgende cursus. Het opzegtermijn is 1 maand vóór de startdatum van de nieuwe cursus. Met uitzondering van de zomerstop, hierbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden voor de startdatum van de nieuwe cursus. Opzeggen kan per mail, naar info.movingmatters@gmail.com met daarin de naam van de cursist en afmelding. Vraag hierbij altijd om een bevestiging. Indien u niet tijdig opzegt, blijft je betalingsplicht, ook al maak je geen gebruik van de faciliteiten van de dansschool.
 5. Op movingmatters.orgkunt u de actuele tarieven van de lessen nalezen. Ook is hier te lezen wanneer er geen les wordt gegeven vanwege o.a. vakanties en wat de cursusdata zijn. Bij eventuele tariefsverhoging, worden de cursisten geruime tijd van te voren (1 maand) hierover geïnformeerd per mail.
 6. Als u later instroomt, wordt het cursusgeld naar rato berekend vanaf het moment van inschrijving. De leerling mag hierbij gebruik maken van de gratis proefles.
 7. Dansers die dubbel dansen, krijgen op de tweede cursus 20% korting.
 8. Betaling via Stichting Leergeld (en andere fondsen en stichtingen), is bij MovingMatters mogelijk. Ouders/ verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld, indien zij voor hun kinderen bepaalde binnen of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen, zoals dans & sportles. Vermeld op het inschrijf-machtigingsformulier het gezinsnummer van de stichting. Het eventuele resterende bedrag, dat door de organisatie niet vergoed wordt, zal van het op het inschrijfformulier opgegeven IBAN nummer worden geïncasseerd.
 9. Leerlingen die niet aanwezig zijn tijdens een les, moeten dit vooraf tijdig melden. Alleen dan kan een les –in overleg- mogelijk worden ingehaald in een andere les, mits een geschikte/ gelijkwaardige les aangeboden wordt binnen dezelfde cursus.
 10. Afwezigheid van de leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijk of gehele restitutie van lesgeld.
 11. Bij niet tijdige betaling (bijvoorbeeld wanneer inning door onvoldoende saldo niet mogelijk is of teruggenomen wordt) wordt het bedrag alsnog geïncasseerd, hierbij wordt €2,50 administratiekosten gerekend. Indien de tweede automatische incasso wordt geweigerd of teruggenomen, wordt er per aanmaning €7,- administratiekosten in rekening gebracht.
 12. Indien de cursist in gebreke blijft wat betreft cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de dansschool verschuldigde bedragen te betalen (geheel of gedeeltelijk), is de dansschoolhouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit onverlet de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen.
 13. De dansschool heeft het recht personen of dansers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les en de toegang tot de dansschool te weigeren, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

Overige verplichtingen/ concurrentie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de cursussen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten, hier is de tariefstelling op afgestemd.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten aanwenden of te gebruiken voor bijvoorbeeld doeleinden als wedstrijden, danslessen, workshops, shows e.d. Bij overtreding hiervan geldt een direct opeisbare boete van €1000,- per overtreding.

Wijzigingen

 1. Wijzigingen in persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, bankgegevens etc.) dienen z.s.m. per mail doorgegeven te worden.
 2. Indien er in de cursus één les uitvalt, verplicht MovingMatters zich niet deze te vervangen. Waneer er in een cursus meer dan één les uitvalt, zal hiervoor een vervangende les worden aangeboden of financieel gecompenseerd worden.
 3. Indien er één les uitvalt, verplicht MovingMatters zich niet deze te vervangen. Wanneer er meer dan één les uitvalt, zal hier een nieuwe les voor worden ingeroosterd, of financieel gecompenseerd worden.
 4. MovingMatters mag de cursus annuleren. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 5. In geval van onvoorziene gebeurtenissen waaraan MovingMatters niet debet is zoals; schade aan het bedrijf, dansschool en of goederen, het niet hebben of krijgen van toegang tot het bedrijf, de dansschool en of desbetreffende locatie om bekende of onbekende redenen, gezondheidsrisico’s in het algemeen, een door de overheid opgelegde sluiting, rampen en of vanwege veiligheidsredenen is MovingMatters niet gehouden aan het voortzetten of inhalen van gemiste lessen. Ook zal er geen restitutie van lesgelden mogelijk zijn.
 6. MovingMatters is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen.
 7. Bij opkomst van 3 leerlingen of minder heeft MovingMatters het recht de cursus te annuleren.
 

Aansprakelijkheid

 1. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. MovingMatters is niet aansprakelijk voor letsel, blessures en/of schade van enigerlei aard opgelopen tijdens deelname, voor, tijdens en na de lessen, vrij dansen etc. of als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de dansschool. Het betreden van de dansschool en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansschool, geschiedt geheel voor risico van de cursist.
 2. De dansschoolhouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.
 3. Dansschool MovingMatters is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool MovingMatters stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de dansschoolhouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansschoolhouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk..

GRATIS PROEFLES

Locatie: Lent

Locatie: Oost

Locatie: Noord

* gratis proefdraaien is in alle lessen mogelijk m.u.v. vakanties (vakantiedata zijn te vinden onder ‘rooster’ op de website). Lessen met een* zijn NIEUW of VOL en hier werken wij met een wachtlijst. Proefdraaien in deze lessen gaat d.m.v. uitnodiging.