MovingMatters Hip Hop logo L-kick truc kom leren dansen Oosterhout bij dansschool Berg en Dal

Privacy voorwaarden Dansschool Moving Matters

MovingMatters Nijmegen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. MovingMatters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit geldt ook voor leerlingen onder de 18 jaar.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MovingMatters Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en houd de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt MovingMatters zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MovingMatters Nijmegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevensonder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door MovingMatters Nijmegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde en betaling;
 • Communicatie m.b.t. uitnodigingen, mededelingen etc.;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Uitnodiging voor proeflessen;
 • Uitnodiging voor optredens/ kijklessen/ shows e.d.;
 • U te kunnen berichten (bellen of e-mailen e.d.) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit MovingMatters

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Ingevuld inschrijfformulier;
 • Contact via mail, telefoon en/of social media e.d.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MovingMatters Nijmegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IBAN-nummer & naam rekeninghouder;
 • Danservaring & bijzonderheden door u zelf ingevuld op het inschrijfformulier.

Uw persoonsgegevens worden door MovingMatters Nijmegen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, plus twee jaar. Daarna hanteren we een bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor de persoonsgegevens in de financiële administratie Dit i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MovingMatters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MovingMatters) tussen zit. MovingMatters gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Word en Excel voor ledenadministratie, IBANC voor automatische incasso.

Verstrekking aan derden

MovingMatters deelt gegevens niet met derden, uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de (financiële) administratie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bij een verwerkersovereenkomst maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is belastingaangifte of politie, in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MovingMatters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wettelijke vereisten.

Beveiliging

MovingMatters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige toegang d.m.v. de volgende maatregelen;

 • De personen die namens MovingMatters Nijmegen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben kennis van het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Software, computers, telefoons e.d. zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord (e.v.t. ook met vinger- gezichtsherkenning & 2 staps-verificatie).
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering vanpersoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

M. Weijers is de Functionaris Gegevensbescherming van MovingMatters. Zij is te bereiken via info.movingmatters@gmail.com

MovingMatters Nijmegen

Luciaweg 9

6523 NK Nijmegen

www.movingmatters.org

info.movingmatters@gmail.com

GRATIS PROEFLES

Locatie: Lent

Locatie: Oost

Locatie: Noord

* gratis proefdraaien is in alle lessen mogelijk m.u.v. vakanties (vakantiedata zijn te vinden onder ‘rooster’ op de website). Lessen met een* zijn NIEUW of VOL en hier werken wij met een wachtlijst. Proefdraaien in deze lessen gaat d.m.v. uitnodiging.